ใบสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

------------------------------------------

สมัครวันที่